interpreter, Linux, Mac, Raspberry Pi

Zbudujmy interpreter (6) – stałe

Dodajmy do naszego interpretera obsługę stałych (np. PI) z których będziemy mogli korzystać podczas wyliczania wyrażeń. W tym celu zmodyfikujmy wprowadzoną ostatnio strukturę:

struct {
        char *name;
        symbolEnum type;
        double val;
        struct Symbol *next;
} Symbol;


Wprowadźmy też nowy typ, który będzie nam służył do wskazywania typu symbolu (zmienna, stała oraz symbol o niezdefiniowanej wartości).

typedef enum { symbolVar, symbolConst, symbolUndef } symbolEnum;

W związku z wprowadzonymi z zmianami musimy również zmodyfikować naszą funkcję add w pliku symbol.c (oraz jej definicję w pliku symbol.h)

Symbol *add(char *s, symbolEnum type, double d)
{
   Symbol *sp;
   
   if ((sp = (Symbol *) malloc(sizeof(Symbol))) == NULL )
        yyerror("out of memory");

   if ((sp->name = (char *) malloc(strlen(s)+1)) == NULL ) 
        yyerror("out of memory");

   strcpy(sp->name,s);
   sp->val = d;
   sp->type = type;
   sp->next = symlist;
   symlist = sp;
   return sp;
}

Parser

Wprowadźmy również zmianę w pliku parse.y (należy zwrócić uwagę na zmianę definicji unii – teraz zamiast wskaźnika do nazwy zmiennej będziemy zapamiętywać wskaźnik do zmiennej typu Symbol).

%{
#include <stdio.h>;
#include "symbol.h"

int yylex(void);
void yyerror(char *s );
%}

%union {
    double val;
    Symbol *sym;
}

%start expression_list
%token <val> NUM 
%token <sym> VARIABLE CONST UNDEF
%type <val> statement expression
%left '-' '+'
%left '*' '/'
%nonassoc UMINUS

%%
expression_list:
    expression_list statement '\n' { printf(" = %f\n", $2); } 
    | expression_list '\n' { /* allow blank lines */ }
    | { /* empty string */ }
;

statement: 
    expression
    | VARIABLE '=' expression { $$=$1->val = $3; $1->type = symbolVar; }
     
expression:
    NUM 
    | VARIABLE { if ($1->type == symbolUndef) yyerror("Undefined variable"); $$=$1->val; }
    | CONST { $$=$1->val;}
    | '-' expression %prec UMINUS { $$ = -$2; }
    | '(' expression ')' { $$=$2; }
    | expression '+' expression { $$ = $1 + $3; }
    | expression '-' expression { $$ = $1 - $3; } 
    | expression '*' expression { $$ = $1 * $3; }
    | expression '/' expression { $$ = $1 / $3; }
;
%%

void yyerror(char *s )
{
  fprintf (stderr, "%s\n", s);
}

int yywrap() { return 1; }

int main (int argc, char **argv) {
    add("PI", symbolConst, 3.14159265359);

    return yyparse();
}

Warto zwrócić uwagę na sposób w jaki definiowana jest stała PI powyżej. W taki sam sposób możemy dodać kolejne stałe.

Lekser

Wprowadźmy zmiany do naszego leksera (plik scan.l)

%{
#include <stdio.h>
#include "parse.h" 

void yyerror(char *s);
%}
%%

[a-zA-Z_"][a-zA-Z_0-9]* {
             Symbol *s;
             
             if ( (s = find(yytext)) == NULL )
                 s = add( yytext, symbolUndef, 0);
             yylval.sym = s;

             switch(s->type){
               case symbolUndef: return VARIABLE;
               case symbolConst: return CONST;
               default: return VARIABLE;
             }
             
    }

[0-9]+ { 
        yylval = atof (yytext);
        return NUM;
    }

(([0-9]+(\.[0-9]*)?)|([0-9]*\.[0-9]+))        {
        yylval = atof (yytext);
        return NUM;
    }

[-+()=/*\n]   return *yytext;

[ \t] ; /* skip whitespace */

.    yyerror("invalid character");
%%
Standard

Dodaj komentarz