interpreter, Linux, Mac, Raspberry Pi

Zbudujmy interpreter (8) – drzewo składniowe

Powoli nadchodzi czas aby rozbudować nasz interpreter o obsługę instrukcji. Zanim jednak to zrobimy wprowadzimy do naszego interpretera drzewo składniowe.

Drzewo składniowe

Definiowane przez nas drzewo składniowe będzie mogło mieć wierzchołki 3 różnych typów – typeCon (osbługa stałych), typeId (obsługa identyfikatorów, zmiennych, funkcji wbudowanych), typeOpr (obsługa operatorów, instrukcji sterujących itp.). W celu dodawania i usuwania wierzchołków z drzewa wykorzystamy cztery funkcje: add_operator, add_identifier, add_constant oraz freeNode. Dodamy również jedną funkcję execute, która będzie odpowiadała za wykonywanie programu zapisanego w drzewie składniowym.

Zapiszmy następujący plik ast.h.

#include "symbol.h"
#ifndef AST_H
#define AST_H
typedef enum { typeCon, typeId, typeOpr } nodeEnum;

typedef struct {
    double value;
} conNodeType;

typedef struct {
    Symbol *symbol;
} idNodeType;

typedef struct {
    int oper;
    int nops;
    struct nodeTypeTag **op;
} oprNodeType;

typedef struct nodeTypeTag {
    nodeEnum type;

    union {
        conNodeType con;
        idNodeType id;
        oprNodeType opr;
    };
} nodeType;

extern void yyerror(char *s);

nodeType *add_operator(int oper, int nops, ...); /* operator */
nodeType *add_identifier(Symbol *symbol); /* identifiers */
nodeType *add_constant(double value); /* constants */

void freeNode(nodeType *p);

double execute(nodeType *p);

#endif

W pliku ast.c wprowadzimy definicje poszczególnych funkcji.

#include <stdlib.h>;
#include <stdarg.h>;
#include "symbol.h"
#include "ast.h"
#include "parse.h"

nodeType *add_constant(double value) {
    nodeType *p;

    if ((p = malloc(sizeof(nodeType))) == NULL)
        yyerror("out of memory");

    p->type = typeCon;
    p->con.value = value;

    return p;
}

nodeType *add_identifier(Symbol *symbol) {
    nodeType *p;
    Symbol *s;

    if ((p = malloc(sizeof(nodeType))) == NULL)
        yyerror("out of memory");

    p->type = typeId;
    p->id.symbol = symbol;

    return p;
}

nodeType *add_operator(int oper, int nops, ...) {
    va_list ap;
    nodeType *p;
    int i;

    if ((p = malloc(sizeof(nodeType))) == NULL)
        yyerror("out of memory");

    if ((p->opr.op = malloc(nops * sizeof(nodeType))) == NULL)
        yyerror("out of memory");

    p->type = typeOpr;
    p->opr.oper = oper;
    p->opr.nops = nops;
    va_start(ap,nops);
    for (i=0; i<nops; i++)
        p->opr.op[i] = va_arg(ap, nodeType*);
    va_end(ap);
    return p;
}

void freeNode(nodeType *p) {
    int i;

    if(!p) return;

    if (p->type == typeOpr) {
        for (i = 0; i<p->opr.nops; i++)
            freeNode(p->opr.op[i]);
        free(p->opr.op);
    }
    free(p);
}

double execute(nodeType *p)
{
 if (!p) return 0;

 switch(p->type) {
       case typeCon: return p->con.value;
       case typeId: return p->id.symbol->u.val;
       case typeOpr:
              switch(p->opr.oper) {
                  case '=': p->opr.op[0]->id.symbol->type = symbolVar; return p->op[0]->id.symbol->u.val = execute(p->opr.op[1]);
                  case UMINUS: return -execute(p->opr.op[0]);
                  case '+': return execute(p->opr.op[0]) + execute(p->opr.op[1]);
                  case '-': return execute(p->opr.op[0]) - execute(p->opr.op[1]);
                  case '*': return execute(p->opr.op[0]) * execute(p->opr.op[1]);
                  case '/': return execute(p->opr.op[0]) / execute(p->opr.op[1]);
                  case '@': return (*(p->opr.op[0].id.symbol->u.ptr))(execute(p->opr.op[1]));
              }
 }
return 0;
}

Parser

Wprowadźmy w pliku parse.y zmiany do parsera tak aby wykorzystywał drzewo składniowe.

%{
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#include "symbol.h"
#include "ast.h"

int yylex(void);
void yyerror(char *s );
%}

%union {
    double val;
    Symbol *sym;
    nodeType *nPtr;
}

%start expression_list
%token <val> NUM
%token <sym> VARIABLE CONST UNDEF BLTIN
%type <nPtr> statement expression
%left '-' '+'
%left '*' '/'
%nonassoc UMINUS

%%
expression_list:
    expression_list statement '\n' { printf("Result: %f\n",execute($2)); freeNode($2); }
    | expression_list '\n' { /* allow blank lines */ }
    | { /* empty string */ }
;

statement:
    expression
    | VARIABLE '=' expression { $$=add_operator('=', 2, add_identifier($1), $3); }

expression:
    NUM { $$ = add_constant($1); }
    | VARIABLE { $$ = add_constant($1); }
    | CONST { $$=add_identifier($1); }
    | BLTIN '(' expression ')' { $$ = add_operator('@', 2, add_identifier($1), $3);}
    | '-' expression %prec UMINUS { $$ = add_operator(UMINUS, 1, $2); }
    | '(' expression ')' { $$=$2; }
    | expression '+' expression { $$ = add_operator('+',2,$1,$3); }
    | expression '-' expression { $$ = add_operator('-',2,$1,$3); }
    | expression '*' expression { $$ = add_operator('*',2,$1,$3); }
    | expression '/' expression { $$ = add_operator('/',2,$1,$3); }
;
%%

void yyerror(char *s )
{
  fprintf (stderr, "%s\n", s);
}

int yywrap() { return 1; }

double sinx(double x)
{
   return sin(x);
}

double cosx(double x)
{
   return cos(x);
}

int main (int argc, char **argv) {
Symbol *s;
    add("PI", symbolConst, 3.14159265359);
    s=add("sin", symbolBltin, 0);
    s->u.ptr = sinx;
    s=add("cos", symbolBltin, 0);
    s->u.ptr = cosx;

    return yyparse();
}

Lekser

Wprowadźmy też odpowiednie zmiany do pliku scan.l.

%{
#include <stdio.h>
#include "symbol.h"
#include "ast.h"
#include "parse.h"

void yyerror(char *s);
%}

%%
[a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9]* {
             Symbol *s;

             if ( (s = find(yytext)) == NULL )
                 s = add( yytext, symbolUndef, 0);
             yylval.sym = s;

             switch(s->type){
               case symbolUndef: return VARIABLE;
               case symbolConst: return CONST;
               case symbolBltin: return BLTIN;
               default: return VARIABLE;
             }

    }

[0-9]+ {
        yylval = atof (yytext);
        return NUM;
    } 

(([0-9]+(\.[0-9]*)?)|([0-9]*\.[0-9]+))        {
        yylval = atof (yytext);
        return NUM;
    }

[-+()=/*\n]   return *yytext;

[ \t] ; /* skip whitespace */

.    yyerror("invalid character");
%%

Makefile

Ponieważ dodaliśmy do naszego projektu plik ast.c musimy jeszcze zmienić plik Makefile tak aby plik ast.c brał udział w kompilacji.

LEX   = flex
LFLAGS =
YACC  = yacc
YFLAGS = -d
LDFLAGS = -ll
OBJ   = scan.o parse.o symbol.o ast.o
SRC   = scan.l parse.y symbol.c ast.c

all:  interpreter

interpreter: $(OBJ)
    $(CC) $(LDFLAGS) $(CPPFLAGS) $(CFLAGS) $(OBJ) -o [email protected]

scan.o: parse.c

scan.c: scan.l
    $(LEX) $(LFLAGS) -o [email protected] $^

parse.c: parse.y
    $(YACC) $(YFLAGS) -o [email protected] $^

clean:
    $(RM) *.o scan.c parse.c parse.h interpreter
Standard

Dodaj komentarz