interpreter, Linux, Mac, Raspberry Pi

Zbudujmy interpreter (10) – instrukcje sterujące

Wprowadźmy do naszego interpretera instrukcję warunkową IF .. THEN .. ELSE. Instrukcja IF sprawdza prawdziwość warunku znajdującego się po niej i w zależności od wyniku wykonuje instrukcje. Jak można zauważyć nasz parser nie posiada jeszcze możliwośći ewaluacji warunków. Zacznijmy w związku z tym od wprowadzenia operatorów <, <=, >, >=, ==, NOT, AND, OR oraz token IF do leksera (plik scaner.l).

%{
#include <stdio.h>
#include "symbol.h"
#include "ast.h"
#include "parse.h"

void yyerror(char *s);
%}

%%

[0-9]+\.?|[0-9]*\.[0-9]+    {
        yylval.val = atof (yytext);
        return NUM;
      }

">="  return GE;
"<="  return LE;
"=="  return EQ;
"!="  return NE;

[pP][rR][iI][nN][tT]  return PRINT;
[iI][fF]        return IF;
[tT][hH][eE][nN]    return THEN;
[eE][lL][sS][eE]    return ELSE;

[aA][nN][dD]      return AND;
[oO][rR]        return OR;
[nN][oO][tT]      return NOT;

[a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9]* {
        Symbol *s;
        if (( s = find(yytext)) == NULL )
           s = add(yytext, symbolUndef, 0.0);

        yylval.sym = s;

        switch(s->type){
          case symbolUndef: return VARIABLE;
          case symbolConst: return CONST;
          case symbolBltin: return BLTIN;
          default: return VARIABLE;
        }

    }

[-+()<>=/*;{}.\n]    return *yytext;

[ \t] ; /* skip whitespace */

.    yyerror("invalid character");
%%

Odpowiednie zmiany musimy również wprowadzić do parsera (plik parser.y). Warto zwrócić uwagę, że w przypadku konstrukcji IF … THEN … ELSE parser może mieć problemy z interpretacją czy po wyrażeniu znajdującym się po słowie kluczowym THEN ma spodziewać się jeszcze ELSE czy nie (i jak je obsłużyć). Aby rozwiązać tą dwuznaczność dodamy definicję pierwszeństwa symboli IFX i ELSE.

%nonassoc IFX
%nonassoc ELSE
%{
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include "symbol.h"
#include "ast.h"

int yylex(void);
void yyerror(char *s);
%}

%union {
    double val;
    Symbol *sym;
    nodeType *nPtr;
}

%start expression_list
%token <val> NUM
%token <sym> VARIABLE CONST BLTIN UNDEF
%token PRINT IF THEN
%type <nPtr> expression_list expression statement

%left GE LE EQ NE '>' '<' OR AND NOT
%left '-' '+'
%left '*' '/'
%nonassoc UMINUS
%nonassoc IFX
%nonassoc ELSE

%%
expression_list:
    expression_list statement '\n' { execute($2); freeNode($2); }
    | expression_list '\n' { /* allow blank lines */ }
    | { /* empty string */ }
;

statement:
    expression
    | VARIABLE '=' expression { $$ = add_operator('=', 2, add_identifier($1),$3); }
    | PRINT expression { $$ = add_operator(PRINT,1, $2); }
    | IF expression THEN statement %prec IFX { $$ = add_operator(IF,2, $2, $4); }
    | IF expression THEN statement ELSE statement { $$ = add_operator(IF,3,$2, $4, $6); }
;

expression:
    NUM { $$ = add_constant($1); }
    | VARIABLE { $$ = add_identifier($1); }
    | CONST { $$=add_identifier($1); }
    | BLTIN '(' expression ')' { $$=add_operator('@', 2, add_identifier($1), $3); }
    | '-' expression %prec UMINUS { $$ =add_operator(UMINUS,1,$2); }
    | '(' expression ')' { $$=$2; }
    | expression '+' expression { $$ = add_operator('+',2,$1,$3); }
    | expression '-' expression { $$ = add_operator('-',2,$1,$3); }
    | expression '*' expression { $$ = add_operator('*',2,$1,$3); }
    | expression '/' expression { $$ = add_operator('/',2,$1,$3); }
    | expression '<' expression { $$ = add_operator('<',2,$1,$3); }
    | expression '>' expression { $$ = add_operator('>',2,$1,$3); }
    | expression GE expression { $$ = add_operator(GE,2,$1,$3); }
    | expression LE expression { $$ = add_operator(LE,2,$1,$3); }
    | expression NE expression { $$ = add_operator(NE,2,$1,$3); }
    | expression EQ expression { $$ = add_operator(EQ,2,$1,$3); }
    | expression AND expression { $$ = add_operator(AND,2,$1,$3); }
    | expression OR expression { $$ = add_operator(OR,2,$1,$3); }
    | NOT expression { $$ = add_operator(NOT,1,$2); }
;
%%

void yyerror(char *s )
{
  fprintf (stderr, "%s\n", s);
}

int yywrap() { return 1; }

double sinx(double x)
{
  return sin(x);
}

double cosx(double x)
{
  return cos(x);
}

int main (int argc, char **argv) {
    Symbol *s;
    add("PI", symbolConst, 3.14159265359);

    s = add("sin", symbolBltin, 0);
    s->u.ptr = sin;

    s = add("cos", symbolBltin, 0);
    s->u.ptr = cos;

    return yyparse();
}

Odpowiednio musimy również zmodyfikować funkcję execute() w pliku ast.c.

double execute(nodeType *p)
{
 if (!p) return 0;
 switch (p->type) {
     case typeCon: return p->con.value;
     case typeId: return p->id.symbol->u.val;
     case typeOpr:
            switch(p->opr.oper) {
               case PRINT: printf("%f\n", execute(p->opr.op[0]) );
                     return 0;
               case IF: if ( execute(p->op[0]) ) execute(p->op[1]);
                     else if(p->opr.nops > 2) execute(p->op[2]);
                     return 0;
               case '=':
                p->opr.op[0]->id.symbol->type = symbolVar;
                return p->opr.op[0]->id.symbol->u.val = execute(p->opr.op[1]);

               case UMINUS: return -execute(p->opr.op[0]);
               case '+': return execute(p->opr.op[0]) + execute(p->opr.op[1]);
               case '-': return execute(p->opr.op[0]) - execute(p->opr.op[1]);
               case '*': return execute(p->opr.op[0]) * execute(p->opr.op[1]);
               case '/': return execute(p->opr.op[0]) / execute(p->opr.op[1]);
               case '<': return execute(p->opr.op[0]) < execute(p->opr.op[1]);
               case '>': return execute(p->opr.op[0]) > execute(p->opr.op[1]);
               case GE: return execute(p->opr.op[0]) >= execute(p->opr.op[1]);
               case LE: return execute(p->opr.op[0]) <= execute(p->opr.op[1]);
               case NE: return execute(p->opr.op[0]) != execute(p->opr.op[1]);
               case EQ: return execute(p->opr.op[0]) == execute(p->opr.op[1]);
               case OR: return execute(p->opr.op[0]) || execute(p->opr.op[1]);
               case AND: return execute(p->opr.op[0]) && execute(p->opr.op[1]);
               case NOT: return !(execute(p->opr.op[0]));
               case '@': return (*(p->opr.op[0]->id.symbol->u.ptr))(execute(p->opr.op[1]));
            }

 }
return 0;
}
Standard

Dodaj komentarz