interpreter, Linux, Mac, Raspberry Pi

Zbudujmy interpreter (9) – instrukcja PRINT

Dodajmy do naszego interpretera pierwszą instrukcję – PRINT. W tym celu zdefiniujmy token PRINT w lekserze (plik scan.l).

%{
#include <stdio.h>
#include "symbol.h"
#include "ast.h"
#include "parse.h"

void yyerror(char *s);
%}

%%

[0-9]+\.?|[0-9]*\.[0-9]+    {
        yylval.val = atof (yytext);
        return NUM;
      }

[pP][rR][iI][nN][tT]  return PRINT;

[a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9]* {
        Symbol *s;
        if (( s = find(yytext)) == NULL )
           s = add(yytext, symbolUndef, 0.0);

        yylval.sym = s;

        switch(s->type){
          case symbolUndef: return VARIABLE;
          case symbolConst: return CONST;
          case symbolBltin: return BLTIN;
          default: return VARIABLE;
        }

    }

[-+()=/*;{}.\n] return *yytext;

[ \t] ; /* skip whitespace */

.    yyerror("invalid character");
%%

Warto zwrócić uwagę na zapis wyrażenia regularnego wyszukującego token PRINT. Dzięki temu dla naszego leksera nie będzie miało znaczenia w jaki sposób zapiszemy komendę print (np. Print, PRint, pRiNt).
Teraz wprowadźmy obsługę tokena PRINT do naszej gramatyki opisanej w pliku parser.y

%{
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include "symbol.h"
#include "ast.h"

int yylex(void);
void yyerror(char *s);
%}

%union {
    double val;
    Symbol *sym;
    nodeType *nPtr;
}

%start expression_list
%token <val> NUM
%token <sym> VARIABLE CONST BLTIN UNDEF
%token PRINT
%type <nPtr> expression_list expression statement

%left GE LE EQ NE '>' '<'
%left '-' '+'
%left '*' '/'
%nonassoc UMINUS

%%
expression_list:
    expression_list statement '\n' { execute($2); freeNode($2); }
    | expression_list '\n' { /* allow blank lines */ }
    | { /* empty string */ }
;

statement:
    expression
    | VARIABLE '=' expression { $$ = add_operator('=', 2, add_identifier($1),$3); }
    | PRINT expression { $$ = add_operator(PRINT,1, $2); }

expression:
    NUM { $$ = add_constant($1); }
    | VARIABLE { $$ = add_identifier($1); }
    | CONST { $$=add_identifier($1); }
    | BLTIN '(' expression ')' { $$=add_operator('@', 2, add_identifier($1), $3); }
    | '-' expression %prec UMINUS { $$ =add_operator(UMINUS,1,$2); }
    | '(' expression ')' { $$=$2; }
    | expression '+' expression { $$ = add_operator('+',2,$1,$3); }
    | expression '-' expression { $$ = add_operator('-',2,$1,$3); }
    | expression '*' expression { $$ = add_operator('*',2,$1,$3); }
    | expression '/' expression { $$ = add_operator('/',2,$1,$3); }
;
%%

void yyerror(char *s )
{
  fprintf (stderr, "%s\n", s);
}

int yywrap() { return 1; }

double sinx(double x)
{
  return sin(x);
}

double cosx(double x)
{
  return cos(x);
}

int main (int argc, char **argv) {
    Symbol *s;
    add("PI", symbolConst, 3.14159265359);

    s = add("sin", symbolBltin, 0);
    s->u.ptr = sin;

    s = add("cos", symbolBltin, 0);
    s->u.ptr = cos;

    return yyparse();
}

Aby instrukcja PRINT była wykonywana należy zmodyfikować jeszcze funkcję execute() w pliku ast.c.

double execute(nodeType *p)
{
 if (!p) return 0;
 switch (p->type) {
     case typeCon: return p->con.value;
     case typeId: return p->id.symbol->u.val;
     case typeOpr:
            switch(p->opr.oper) {
               case PRINT: printf("%f\n", execute(p->opr.op[0]) );
                     return 0;
               case '=':
                p->opr.op[0]->id.symbol->type = symbolVar;
                return p->opr.op[0]->id.symbol->u.val = execute(p->opr.op[1]);

               case UMINUS: return -execute(p->opr.op[0]);
               case '+': return execute(p->opr.op[0]) + execute(p->opr.op[1]);
               case '-': return execute(p->opr.op[0]) - execute(p->opr.op[1]);
               case '*': return execute(p->opr.op[0]) * execute(p->opr.op[1]);
               case '/': return execute(p->opr.op[0]) / execute(p->opr.op[1]);
               case '@': return (*(p->opr.op[0]->id.symbol->u.ptr))(execute(p->opr.op[1]));
            }

 }
return 0;
}

Od teraz gdy wpiszemy:

x=1
print x

wyświetlona zostanie wartość przypisana zmiennej x.

Standard

Dodaj komentarz