interpreter, Linux, Mac, Raspberry Pi

Zbudujmy interpreter (5) – zmienne jeszcze raz

Dotychczas nas interpreter obsługiwał zmienne oznaczane w kodzie jedną literą (w sumie mogliśmy wykorzystać 26 zmiennych – od a do z). Dzisiaj dodamy możliwość używania zmiennych, których identyfikator będzie zawierał więcej niż jeden znak. Wykorzystany tu mechanizmy w kolejnych wpisach użyję do wbudowania stałych (np. PI) i funkcji (np. sin() w moim interpreterze)

Zmienne będziemy przechowywać w następującej strukturze:

struct {
        char *name;
        double val;
        struct Symbol *next;
} Symbol;

a do manipulowania listą będziemy używać dwóch funkcji: add – w celu dodawania zmiennych do listy, find – w celu wyszukania i pobrania wartości zmiennej.

Stwórzmy zatem plik symbol.h

#ifndef SYMBOL_H
#define SYMBOL_H

typedef struct Symbol {
        char *name;
        double val;
        struct Symbol *next;
} Symbol;

Symbol *add(char *s, double d);
Symbol *find(char *s);

#endif

oraz plik symbol.c

#include <string.h>;
#include <stdlib.h>;
#include "symbol.h"

static Symbol *symlist = NULL;

extern void yyerror(char *s);

Symbol *add(char *s, double d)
{
 Symbol *sp;

 if ((sp = (Symbol *) malloc(sizeof(Symbol))) == NULL )
 yyerror("out of memory");

 if ((sp->name = (char *) malloc(strlen(s)+1)) == NULL )
 yyerror("out of memory");

 strcpy(sp->name,s);
 sp->val = d;
 sp->next = symlist;
 symlist = sp;
 return sp;
}

Symbol *find(char *s)
{
 Symbol *sp;

 for (sp = symlist; sp != NULL ; sp = sp->next) {
    if (strcmp(sp->name, s) == 0)
      return sp;
 }
 return NULL;
}

Parser

Zmieńmy plik parser.y tak aby parser odpowiednio korzystał ze zmiennych. Pierwszą zmianą będzie zdefiniowanie unii tak aby przechowywać albo nazwę zmiennej albo wartość wyrażenia.

%union {
double val;
char *sym;
}

Tym samym nie będziemy musieli już korzystać z definicji YYTYPE.

#define YYTYPE double

Drugą zmianą jest odpowiednie wskazanie typów dla poszczególnych tokenów i reguł parsera.

%token <val> NUM
%token <sym> VARIABLE
%type <val> statement expression

Trzecia zmiana dotyczy sposoby zapamiętywania nazw zmiennych i wartości zmiennych (fukcja add) oraz pobieranie tych wartości na potrzeby wyliczenia wyrażenia (funkcja find). Odpowiednie zmiany zostały pokazane poniżej (plik parse.y)

%{
#include <stdio.h>
#include "symbol.h"

int yylex(void);
void yyerror(char *s );
%}

%union {
    double val;
    char *sym;
}

%start expression_list
%token <val> NUM 
%token <sym> VARIABLE
%type <val> statement expression
%left '-' '+'
%left '*' '/'
%nonassoc UMINUS

%%
expression_list:
    expression_list statement '\n' { printf(" = %f\n", $2); } 
    | expression_list '\n' { /* allow blank lines */ }
    | { /* empty string */ }
;

statement: 
    expression
    | VARIABLE '=' expression { add( $1, $3 ); }
     
expression:
    NUM 
    | VARIABLE { Symbol *sym; sym = find($1); if(!sym) yyerror("Unknown variable"); else $$ = sym-&gt;val; }
    | '-' expression %prec UMINUS { $$ = -$2; }
    | '(' expression ')' { $$=$2; }
    | expression '+' expression { $$ = $1 + $3; }
    | expression '-' expression { $$ = $1 - $3; } 
    | expression '*' expression { $$ = $1 * $3; }
    | expression '/' expression { $$ = $1 / $3; }
;
%%

void yyerror(char *s )
{
  fprintf (stderr, "%s\n", s);
}

int yywrap() { return 1; }

int main (int argc, char **argv) {
    return yyparse();
}

Lekser

Poprawmy teraz plik scan.l tak aby lekser obsługiwał łańcuchy znakowe jako nazwy zmiennych.

%{
#include <stdio.h>
#include "parse.h"

void yyerror(char *s);
%}

%%
[a-zA-Z_][a-zA-Z_0-9]* {
        if ((yylval.sym = (char *) malloc(strlen(yytext)+1)) == NULL )
        yyerror("out of memory");

        strcpy(yylval.sym, yytext) ;
        return VARIABLE ;
    }

[0-9]+ { 
        yylval = atof (yytext);
        return NUM;
    }

(([0-9]+(\.[0-9]*)?)|([0-9]*\.[0-9]+))        {
        yylval = atof (yytext);
        return NUM;
    }

[-+()=/*\n]   return *yytext;

[ \t] ; /* skip whitespace */

.    yyerror("invalid character");
%%

Makefile

Na tym etapie warto jeszcze zmienić plik Makefile tak aby plik symbol.c brał udział w kompilacji.

LEX   = flex
LFLAGS =
YACC  = yacc
YFLAGS = -d
LDFLAGS = -ll
OBJ   = scan.o parse.o symbol.o
SRC   = scan.l parse.y symbol.c

all:  interpreter

interpreter: $(OBJ)
    $(CC) $(LDFLAGS) $(CPPFLAGS) $(CFLAGS) $(OBJ) -o [email protected]

scan.o: parse.c

scan.c: scan.l
    $(LEX) $(LFLAGS) -o [email protected] $^

parse.c: parse.y
    $(YACC) $(YFLAGS) -o [email protected] $^

clean:
    $(RM) *.o scan.c parse.c parse.h interpreter
Standard

Dodaj komentarz